• CONTRA COVID

Dat limit IRS la pou peye taks te pwolonje pa 90 jou. Kisa sa vle di pou moun ki klase?

03/18 - Fortune Finance

Administrasyon an te fè yon anons ke y’ap pwolonje dat limit pou peye taks federal pa 90 jou pou moun ak biznis. Taks dwe peye dè 15 jiyè. Note, ke sa pa aplike pou taks eta, kike nou peye avan dat limit eta a. Moun kap peye taks ap toujou bezwen ranpli fòm taks federal yo dat avan ou dè limit tradisyonèl la 15 avril. Se sèlman peman ki te ranvwaye. Opsyon pou mande yon ekstansyon sis mwa kontinye egziste pou moun ki pat kapab ranpli taks yo avan dat limit la 15 avril. Ou ka jwenn plis detay sou sit entènèt IRS la.


Pou li plis klike isit la.


7 views0 comments

contra COVID

We are a group of Harvard Medical School students and professionals dedicated to helping families during the COVID-19 pandemic

Email: info@contracovid.com

Phone: 617-942-0271

Get Weekly Updates

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy