• Melissa Gaelle Jean

OBLIGATWA: MASK nan espas piblik

Eta Massachusetts la bay yon lòd ki egzije tout rezidan nan massachussetts ki gen plis pase 2 an dwe mete yon bagay pou ki kouvri figi yo nan piblik (andedan kay la ak deyò). Lòd sa efktif depi 6 me 2020. Bagay ki kouvri figi gen ladan mask twal, ti mouchwa, foula - reyèlman nenpòt bagay ki rezonab ki kouvri bouch la ak nen pandan e ki pèmèt itilisatè la respire. Remake ke jèn timoun oswa nenpòt ki moun ki gen difikilte pou respire pa dwe itilize mask twal. Poutèt lòd sa a, biznis ka refize lèse moun ki pa mete mask antre nan yo. Si’w pa mete mask nan piblik rezilta a ka yon amann civil jiska $300.


12 views0 comments

contra COVID

We are a group of Harvard Medical School students and professionals dedicated to helping families during the COVID-19 pandemic

Email: info@contracovid.com

Phone: 617-942-0271

Get Weekly Updates

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy