• Melissa Gaelle Jean

LYEN ENTRE KONDISYON PEDIATRIK AK COVID-19

Doktè Monica Bharel, komisyonè sante piblik nan Massachusetts, resamman te anonse 9 ka sispèk de sendwòm enflamatwa pedyatrik (PMIS) nan Massachusetts. PMIS se yon kondisyon ki asosye ak COVID-19 yo wè nan timoun. Sentòm yo enkli lafyèv, gratèl, je wouj, bouch fann, ekstremite anfle ak gangliyon lenfatik yo, pafwa akonpaye pa doulè nan vant, vomisman, ak / oswa dyare. Komisyonè sante piblik la mande paran yo ak pedyat yo pou yo gade sentòm sa yo nan nenpòt moun ki poko gen 21 an ki te enfekte avèk COVID-19 oswa ki te gen nenpòt ki kontak ak yon moun ki te enfekte avèk COVID-19. Depatman Sante Piblik nan Massachusetts òdone Founisè swen sante yo pou yo rapòte nenpòt ka nouvo oswa sispèk pou ede efò sante piblik pou limite pwopagasyon sendwòm lan.6 views0 comments

contra COVID

We are a group of Harvard Medical School students and professionals dedicated to helping families during the COVID-19 pandemic

Email: info@contracovid.com

Phone: 617-942-0271

Get Weekly Updates

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy