• Melissa Gaelle Jean

LD POU RETE-NAN KAY LA PRAN YO POU 18 ME OU PI BONÈ

Yo te pibliye yon Konsèy Sante Piblik pou Boston ki pwolonje limit sou rasanbleman piblik yo, ak fèmti sèvis ki pa esansyèl jiska 18 me, 2020 pou pi bonè. Yo aankouraje rezidan Boston yo rete lakay yo de 9pm a 6am chak jou, jiska 18 me, 2020 pou pi bonè. Pak vil yo ak zòn lwazi deyò yo fèmen. Si yo evite espas piblik yo, rezidan yo ap ede limite ekspozisyon e ap diminye kantite ka COVID-19 nan zòn ki pi peple yo nan Boston an


5 views0 comments

contra COVID

We are a group of Harvard Medical School students and professionals dedicated to helping families during the COVID-19 pandemic

Email: info@contracovid.com

Phone: 617-942-0271

Get Weekly Updates

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy