• CONTRA COVID

COVID-19 Tès sipoze gratis. Men poukisa yo ka toujou fè’w peye.

Time 20/03

Nan jou 18 Mas la, Kongrè te pase Fanmi An Premye Lwa pou Repons Coronavirus, ki pami lòt bagay, egzije ke Medicare, Medicaid, lòt plan gouvènman, ak pifò plan prive yo kouvri tès COVID-19 - ak tout sèvis ki gen rapò ak tès - antyèman. Sa vle di pa gen okenn ko-peye, pa gen okenn franchiz, pa gen okenn chaj ko-asirans. Gratis. Lwa sa aplike tou pou moun ki pa gen asirans ki chache fè tès COVID-19 paske yo enkyè. Sepandan, gen toujou sikonstans kote ou ka fini ak yon bòdwo si ou tonbe nan kategori sa yo: si ou gen asirans sante ak sèvi e itilize yon rezo andeyò planw, si pandan vizit ou pa fè yon tès COVID-19, oswa si ou resevwa nenpòt kalite tretman anplis de tès la.

Si ou gen sentòm men ou enkyè pou depans medikal, tanpri pale ak founisè medical ou a nan telefòn e diskite si ou bezwen fè tès pou COVID-19 oswa non, e asire w ke’w montre ou enkyetid pou peman pandan apèl telefòn nan ak vizit ki vin apre yo.Photo by National Cancer Institute on Unsplash


46 views0 comments

contra COVID

We are a group of Harvard Medical School students and professionals dedicated to helping families during the COVID-19 pandemic

Email: info@contracovid.com

Phone: 617-942-0271

Get Weekly Updates

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy