• Melissa Gaelle Jean

BPS-Lekòl Piblik nan Boston ap rete fèmen pou ane lekòl 2019-2020 la

Jou 21 Avril la, Gouvènè Baker te anonse ke tout lekòl nan Massachusetts ap rete fèmen pou tout rès ane a. Byen bonè nan mwad mas la, Gouvènè a te fèmen lekòl jiska me men kòm kantite ka  COVID-19 kontinye ap ogmante, li deside ke lekòl yo dwe ret fèmen. Lekòl Piblik nan Boston ap kontinye ofri opòtinite aprantisaj adistans pou elèv yo. Anplis, yo anile tès MCAS nan tout lekòl Massachusetts yo. Yo mande tou pou fanmi elèv BPS yo konplete yon sondaj ki pral enfòme yo sou sa elèv yo ak fanmi yo bezwen.


2 views0 comments

contra COVID

We are a group of Harvard Medical School students and professionals dedicated to helping families during the COVID-19 pandemic

Email: info@contracovid.com

Phone: 617-942-0271

Get Weekly Updates

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy